Økonomi & regnskab - Caritas Danmark

Om os

Økonomi og regnskab

Overskudsgraden var i 2017 på 97% og i 2018 på 96%, hvilket anses som særdeles tilfredsstillende.

Indsamlede private midler udgjorde i alt kr. 7.760.842 mod kr. 5.740.056 i 2017.

Offentlige midler udgjorde i alt kr. 43.843.788 og bestod af midler fra Strategisk Partnerskabsaftale Lot CIV og Lot HUM og enkeltbevillinger fra Udenrigsministeriet samt andre offentlige donorer.

Det tilsvarende beløb i 2017 var i alt kr. 51.940.753. Caritas Danmark modtog i 2018 tre nye enkeltbevillinger, heraf to til Jordan og en til Bangladesh, som udgjorde i alt kr. 8.450.000. Fra enkeltbevillinger blev der i 2018 således i alt indtægtsført kr. 6.033.144, mens det tilsvarende beløb i 2017 var kr. 12.974.661.

Strategisk partnerskabsaftale med UM

Nedgangen i indtægter fra offentlige midler sammenlignet med 2017 skyldtes til dels overgangen fra rammeaftale og humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet til den samlede Strategiske Partnerskabsaftale, hvor Caritas Danmark i alt kunne indtægtsføre kr. 1,7 mio. mindre end i 2017. Den største nedgang skyldtes dog, at der fra enkeltbevillinger i 2018 kunne indtægtsføres i alt kr. 6,4 mio. mindre end i 2017, idet størstedelen af indtægterne fra de tre nye enkeltbevillinger først indtægtsføres ved forbrug i 2019.

Omkostningerne i forbindelse med indtægtsskabende aktiviteter (note 6) bestod i 2018 af udgifter til kommunikation, kampagner, projektoplysende aktviteter og personale på i alt kr. 2.033.654. Det tilsvarende beløb i 2017 var på i alt kr. 1.794.108, idet omkostninger til projektoplysende aktiviteter i 2017 var medtaget under formålsbestemte aktiviteter.

Gennemførte indsamlinger

I 2018 gennemførte Caritas Danmark generelle indsamlinger, som fremgår af note 1. Alle indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med lov nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Der er ikke foretaget hus- eller gadeindsamlinger, hvorfor der ikke udarbejdes særskilte regnskaber for indsamlingerne.

På indsamlingsområdet var resultatet i 2018 væsentligt højere end i 2017. I alt rundende bidrag fra enkeltpersoner, sogne, skoler, institutioner, virksomheder, fonde og arv godt kr. 6,3 mio., hvilket var en stigning på knap kr. 2,1 mio. i forhold til 2017.

Mindst lige så glædeligt var det at opleve en stigning i den værdifulde brede opbakning til Caritas Danmarks arbejde i form af faste bidrag, som i 2018 blev øget med ca. kr. 80.000 i forhold til 2017.

De tilbagevendende indsamlinger ved faste, advent og Caritas Danmarks kollektdag i Den katolske Kirke nød også fortsat opbakning i 2018. Adventsindsamlingen satte rekord med et resultat på kr. 505.417 mod kr. 314.045 i 2017.

Caritas Danmarks Årsregnskaber offentliggøres her på hjemmesiden og indsendes til Indsamlingsnævnet.